Народни одбор среза Србац

Identity area

Type of entity

Authorized form of name

Народни одбор среза Србац

Parallel form(s) of name

  • Срески народни одбор Србац

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

NOSS

Description area

Dates of existence

1945-1955

History

Срески народни одбор Србац основан је 1945. године Законом о територијалној подјели Федералне Босне и Херцеговине на округе, срезове и подручја мјесних народних одбора (Службени лист Федералне Босне и Херцеговине број 11 од 18. 8.1945. године) и припао је бањалучком округу. Уредбом о одређивању подручја народних одбора и установљењу сједишта народних одбора из 1945. године у састав Среског народног Србац ушли су следећи мјесни народни одбори: Бајинци, Разбој Љевчански,. Кобаш, Разбој Жупски, Мартинац Нови, Ситнеш, Ножичко, Србац, Повелић, Срђевићи, Раковац и Шешковци.
Законом о административно-територијалној подјели Народне Босне и Херцеговине из 1947. године Срез Србац обухвата сљедеће мјесне народне одборе: Бајинци, Разбој, Жупски, Босански Кобаш, Ситнеш, Кукуље, Србац, Повелић, Срђевићи, Ножичко, Кришковци, Разбој Љевчански.
Законом о административно-територијалној подјели Народне Републике Босне и Херцеговине на области1949. године срез Србац припао је Бањалучкој области.
Законом о подјели територије Народне Републике Босне и Херцеговине на срезове, градове и општине из 1952. године подручје Среског народног одбора састоји се из пет општина: Босански Кобаш, Љевчански Разбој, Ситнеш, Србац и Стари Мартинац.
Срески народни одбор Србац укинут је 1955. године Законом о подручју срезова и општина у Народној Републици Босни и Херцеговини 5 и ушао је у састав среза Дервента.

Places

Legal status

Правно лице.

Functions, occupations and activities

Поред обављања основних задатака који су утврђени чланом 25 Општег закона о народним одборима6 1945. године срески народни су били нарочито надлежни за планско руковођење пољопривредом у срезу, за указивање помоћи мјесним народним одборима у извшавању њихових комуналних послова, за подизање и развијање задругарства, локалне индустрије, занатства и трговине у циљу материјалног и културног подизања свог краја, за остваривање мјера социјалног старања, за учвршћивање демократског поретка и контролу правилне примјене закона, прописа и политике виших органа државне власти.
Године 1949. измјењен је и допуњен Општи закон о народним одборима, а срески народни одбори су добили већу самосталност у пословима плана, финансија и управљања народном имовином, у области развоја локалне привреде, комуналне изградње, просвjете, културе, социјалног старања и народног просвећивања.Срески народни одбори у оквиру своје надлежности преузели су и задатке привредног руковођења, нарочито задатке социјалне изградње на селу.Укидањем обласних народних одбора 1951. године срески народни одбори преузели су послове које су обласни одбори обављали у првом степену, као и низ других послова који су децентрализацијом државне управе пренесени у њихову надлежност. 1952. године срески народни одбори су постали основни органи локалне власти и самоуправљања. Децентрализацијом политичке власти у локалној самоуправи, срески народни одбори губе своју дотадашњу улогу у организацији државне власти. Законом о уређењу општина и срезова из 1955. године ударени су темељи комуналном уређењу и општина постоје основна друштвено-економска заједница становника на свом подручју.

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

На основу сачуване архивске грађе СНО Србац не може се тачно утврдити унутрашња организација народног одбора, али Законом о устројству народних одбора у Федералној Босни и Херцеговини стоји да послове из дјелокруга среских народних одбора обављају секретеријат и одјељења за:
1. унутрашње послове
2. финансије
3. привреду
4. социјалну политику
5. народно здравље
6. просвету
7. грађевине и шумарство
На основу Уредбе о реорганизацији управног апарата народних одбора из 1948. године послове из дјелокруга среског народног одбора обављају:
: 1. Среска планска комисија
2. Среска контролна комисија
3. Повјереништво за пољопривреду
4. Повјереништво за шумарство
5. Повјереништво за трговину и снадбјевање
6. Повјереништво за комуналне послове
7. Повјереништво за индустрију и занатство
8. Повјереништво за локални саобраћај
9. Повјереништво за финансије
10. Повјереништво рада
11. Повјереништво за просвету и културу
12. Повјереништвоза народно здравље
13. Повјереништво за социјално старање
14. Секретаријат

General context

Relationships area

Access points area

Occupations

Control area

Authority record identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes

  • Clipboard

  • Export

  • EAC