Стамбена задруга просвјетних радника Бањалука

Подручје идентификације

Врста ентитета

Званични облик назива/имена

Стамбена задруга просвјетних радника Бањалука

Упоредни облик(ци) назива/имена

Стандардизована форма(е) назива/имена према другим правилима.

Други облик(ци) назива/имена

Идентификатори за правна лица

Подручје описа

Датуми постојања

1957-1962

Историјат

Оснивачка скупштина задруге просвјетних радника Бањалука, одржана је 17. фебруара 1957. године у Вјећници Дома културе. Од уписаних 47 чланова, Скупштини је присуствовао 41 члан. На сједници су изабрани чланови управног и надзорног одбора , суд части , Комисија за израду правила за стамбена питања , Комисијe за израду пословника о раду скупштине, Комисије за израду Правилника о стручној спреми особља задруге и суда части. На скупштини су усвојена Правила стамбене задруге просвјетних радника Бањалука која је одобрио Народни одбор општине Бањалука на посебним сједницама Општинског вијећа и Вијећа произвођача, одржаним 30. 03. 1957. године. На истим сједницама донесен је закључак о одобрењу оснивања Стамбене задруге просвјетних радника у Бањалуци. Највиши орган задруге је скупштина и чине је сви чланови задруге. Редовна скупштина се састаје један пут годишње по правилу 28. фебруара, а ванредна скупштина сазива се по потреби.Члан задруге може бити сваки запослени и пензионисани просвјетни радник на подручју Народног одбора среза Бањалука као и правно лице-просвјетна установа. Сваки задругар је био обавезан потписати приступну изјаву у којој наводи и висину удјела. Имовински односи између задруге и задругара уређује се уговором у складу са правилима.Према сачуваној архивској грађи може се закључити да је Задруга радила и у 1962. години.
Рјешењем Фи-329/57 од 26.04.1957. године Окружног привредног суда у Бањалуци у регистар привредних предузећа и радњи уписана је ова задруга.

Мјеста

Правни статус

правно лице

Функције, занимања и активности

Предмет пословања задруге је: подизање, одржавање и побољшање стамбених зграда власништво задруге и задругара, подузимање мјера да се из друштвеног власништва задрузи додјели грађевинско земљиште на употребу за градњу стамбених зграда задругара и задруге; набавка земљишта приватног власништва за грађевинске сврхе; прибављање докумената идејних пројеката, нацрта и трошковника за изградњу стамбених објеката, те оснивање властитог бироа за изградњу пројеката и нацрта; организовање производње материјала потребног за изградњу; организовање штедног кредитног пословања и кредитне службе задруге за остварење основне сврхе; набављање алата и материјала, ускладиштење и руковођење радовима при извођењу грађевина путем задруге или њених предузећа или самосталних погона; организација непосредне изградње учешћем задругара као нестручне радне снаге, те склапање уговора за извођење радова са стручном радном снагом; управљање изграђеним стамбеним објектима задруге и задругара и вршење свих административних послова у вези тога.Ове послове задруга може обављати непосредно или путем самосталних погона.

Надлежности/извори овлаштења

Унутрашња структура/генеалогија

Члан задруге може бити сваки запослени и пензионисани просвјетни радник на подручју Народног одбора среза Бањалука као и правно лице-просвјетна установа. Сваки задругар је био обавезан потписати приступну изјаву у којој наводи и висину удјела. Имовински односи између задруге и задругара уређује се уговором у складу са правилима. Органи задруге били су: управни, надзорни одбор и суд части ,.

Општи контекст

Подручје веза/односа

Подручје приступних тачака.

Занимања

Подручје контроле

Идентификатор нормативног записа

SZPRBL

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми креирања, измене или брисања

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Напомене о одржавању

  • Међумеморија

  • Извези

  • EAC