Приказивање 379 резултата

Архивски опис
Фасцикла
Напредне опције претраживања
Приказ штампања Види:

општи списи

Допис Окружног народноослободилачког одбора Прњавор од 18.08.1944. упућен СНОО-у Прњавор да доставе податке о подјељеним количинама уља за млинове и вршалице, број 444/44Допис Окружног народноослободилачког одбора Козара од 23. октобра СНОО-уПрња...

Грађевинске дозволе и санације 1-100

1. Плетикоса Марко (14) - захтјев за одобрење поправка куће, рј. бр. 10-86-1/702. Куленовић Мухамед (14) - молба за изградњу гараже у дворишту стамбене зграде у улици Жеље Барића бр.5 (ул. Милана Ракића), рјешење за гаражу као привремену рј. бр. В...

Санација стамбене зграде у улици Касима Хаџића 1

Пројекат санације стамбене зграде у Улици Касима Хаџића бр. 1 (источна страна, Улица Патре, до Цара Лазара). Стамбена зграда са осам станова, По+П+1.

Санација стамбене зграде у улици Касима Хаџића 3

Пројекат санације стамбене зграде у Улици Касима Хаџића бр. 3 (источна страна, Улица Патре, до Цара Лазара). Стамбена зграда са пет станова, По+П+1.

Санација стамбене зграде у улици Браће Ластрића 2Ц, 2Д

Пројекат санације стамбене зграде у Улици Браће Ластрића бр. 2Ц и 2Д (Книнска). Стамбена зграда са 20 станова, По+П+4.Рјешење о одобрењу санације стамбених објеката бр. 04/2-УП/И-21/1-70 од 7. 5. 1970. за стамбене зграде у Раде Личине бб, Фра Грге...

Грађевинске дозволе и санације 101-200

1. Драго Липовац Чесма (101) – увјерење бр: 04/ПЛ-101/1-70 да се не може издати грађевинска дозвола јер се парцела налази у зони аерозагађења2. Дирекција за обнову Бањалуке (102) – обавијест о извршеној ревизији пројеката стамбених објеката3. Јоси...

Комбинат дрвне индустрије "Врбас" - грађевинска дозвола и пројекти

рјешење бр. 04/2-УП/И-105/70 дозвола за изградњурјешење бр. 04/2-УП/И-3509/69 одобрење локације и урбанистичка сагласностграђевински пројекат: амбуланте, ресторана, управне зграде са изложбеним павиљом, водовод и канализација за амбуланту, електро...

Творница "Витаминка" - изградња хладњаче - УП 234-2

Главни пројекат - плато око хладњаче 3000 лГлавни пројекат водовода и канализацијеГлавни пројекат статичког прорачунаГлавни пројекат архитектонско-грађевинских планова са прорачуном

Грађевинске дозволе и санације 201-260

1. Предузеће „Електро - Бања Лука“ (201) – рјешење бр. 04-УП-201/70 за изградњу БТС-Р (трафо станица) Циганлук и ул. Раде Личине (Николе Пашића).2. Божић Коста (203) – увјерење бр. 04-ПБ-203/1-70 да му није потребна грађевинска дозвола за стамбену...

Грађевинске дозволе и санације 261-300

1. Дирекција за обнову Бањалуке (262) - обавијест о извршеној ревизији стамбених објеката2. Јаковљевић Ненад (262) – захтјев за издавање увјерења о одобрењу за грађење господарског објекта на име Бабић Филипа у улици Ранка Шипке бр. 263. Ченановић...

Грађевинске дозволе и санације 301-400

1. Карабашић Хатиџа (302) – увјерење бр. 04-ПК-302/1-70 да није била потребна грађевинска дозвола2. Аџемовић Хаџера (304) – молба за издавање грађевинске3. Предузеће „Јавор“ (307) – молба да се одреди инвеститор за допунски уговор4. Дирекција за о...

Грађевинске дозволе и санације 401-500

1. Шипрагић Милан (401) – захтјев за идздавање потврде да није 1960. била потребна грађевинска дозвола у селу Дервиши2. Батковић Анте (401) – увјерење бр: 04/2-пб-401/1-70 да није потребна грађевинска дозвола у селу Петрићевац јер се налази ван ур...

Грађевинска дозвола и санације 501-600

1. Антонић Мирко (501) – закључак о захтјеву за оправак куће одбацује се као непотпун.2. Којадиновић Гојко (509) – захтјев за изградњу породичне стамбене куће на к.ч. 91/9, зк. 1130, ко БЛ, рјешење УП/ I-04-509/69 за санитарну сагласност, за изгра...

Предузеће "Руди Чајевец" трафостаница - грађевинска дозвола и пројекат

Рјешење број 04/2-УП/I-525/70 дозвола за градњу трафо станице и компресорске зграде, главни пројекат, изведбени пројекат, елаборат.

Грађевинска дозвола и санација 601-700

1. Републички секретеријат за саобраћај (604) – обавијест за изградњу инвестиционих објеката2. Букић Нијаз (608) – захтјев за обустављање одобрења за санацију Џафић Вахдети3. Ветеринарска станица Бањалука (640) – рјешење број 04/2-УП/ I-640/70 одо...

Предузеће " Електропренос" - грађевинска дозвола и пројекти

Рјешење број 04-УП/I-638/70 о одобрењу за доградњу - проширење објекта ТС 110/35 Бањалука, далеководно поље Приједор, главни пројекат грађевински дио..

Водовод и канализација Буџак - грађевинска дозвола и пројекат

Рјешење 04-УП-639/70 од 27.3.1970. о одобрењу за изградњу водоводне мреже Буџак I и II и канализације I и II ,III, главни пројекат канализације колектори Буџак I и II ,III,генерални пројекат снабдијевања водом Буџак II.

Грађевинска дозвола и санација 701-799

1. Борић Момчило (702) – молба за увјерење, улица Рударска број 230 (Карађорђева)2. Карчић Маск (704) – захтјев за препис грађевинске дозволе3. Марјанац Момчило, Марјанац Ђуро (709) – увјерење број 04/ПМ-709/2-70 да није била потребна 1960. грађев...

Резултати 1 до 25 од 379