Фонд 0015 - Обласна инспекција рада Бањалука

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0015

Назив јединице описа

Обласна инспекција рада Бањалука

Датум(и)

  • 1921 - 1929 (Сакупљање)
  • 1920 - 1929 (Креирање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

2 кутије

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1920-1929)

Историјат ствараоца

Након завршетка генералног штрајка радника у Босни и Херцеговини од 1906. године, Земаљска влада за Босну и Херцеговину је – у склопу формалног одговора како на социјалне тегобе тако и на радничку акцију – 9. априла 1907. године донијела Наредбу којом се успоставља и дефинише дјелокруг рада обртног надзорника, односно првог инспектора рада у Босни и Херцеговини. Основни задаци надзорника били су контрола спровођења обавеза обртника за заштиту живота и здравља радника, употребе радника, радног времена, спискова упосленика, радничких исказа, подизања обрничког подмлатка итд. Земаљска влада је 19. јануара 1911. године одредила да обртни надзорник може имати повјеренике као своје помоћнике који обављају службу за одређено подручје, при чему су му директно подређени. У складу с тим, прва инспекција рада на терену Босне и Херцеговине била је централизована, са једним обртним надзорником са сједиштем у Сарајеву. Након завршетка рата, стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у децембру 1918. године, те почетног рада на унификацији законодавства и институционалног устројства, цивилне власти су приступиле оснивању нових инспекција рада са пуноправним инспекторима задуженим за обртни надзор у одређеној територијално-управној цјелини. Претходећи кровној уредби о инспекцији рада за читаву Краљевину, краљевским указом од 3. септембра 1920. године, на мјесто шефа тиме новоуспостављене Обласне инспекције рада у Бањалуци, постављен је инг. Иван Виличић, дотадашњи службеник Генералне инспекције вода. Као надређено, Министарство за социјалну политику је 5. октобра 1920. о томе обавијестило Окружну области у Бањалуци, чији је терен покривала новоуспостављена Обласна инспекција рада. Поред Области Бањалука, нова Обласна инспекција рада била је надлежна и за Област Бихаћ, при чему је у свој дјелокруг окупила сљедеће срезове: Бањалука (градски и сеоски), Босанска Дубица, Босанска Градишка, Босански Нови, Дервента, Котор Варош, Приједор, Прњавор и Тешањ у Области Бањалука, те Бихаћ, Босанска Крупа, Босански Петровац, Цазин, Кључ и Сански Мост у Области Бихаћ. Иван Виличић је, како обавјештава Окружну област Бањалука, 11. октобра 1920. године преузео дужност, и привремено уселио своју службу у Хотел Босну у Бањалуци. Виличић је све до укидања Обласне инспекције рада био њен шеф.

На приједлог министра за социјалну политику В. Куковеца, 21. маја 1921. године прописана је, а 24. јуна 1921. и објављена, Уредба о инспекцији рада. Надзор над радом свих предузећа у Краљевини – осим жељезничких и рударских – дат је Средишњој инспекцији рада, њој подређеним обласним инспекцијама рада, те специјалним инспекцијама рада. Према Уредби, средишњи инспектор рада, као начелник у оквиру Министарства социјалне политике, управља, надзире, издаје упутства, рјешава по жалбама на одлуке подређених инспектора, прикупља и уређује статистику итд. Обласни инспектор, у рангу секретара или инспектора у надређеном Министарству, да би били постављени, морају имати три године комесарског радног искуства, односно завршен технички факултет са пет година радног стажа у својству инжењера или хемичара у већем предузећу. Обласни инспектор рада има сљедеће задатке: врши надзор над направама у радионицама и становима битним за заштиту радника, врши надзор над правилним запошљавањем, одобрава прековремени рад, контролише правила, контролише вођење радних спискова, надзире запошљавање ученика и младих радника, „проучава положај радничке класе у радионицама и предузећима, њихове привредне прилике и начин њиховог живота уопште“, „испитује узроке привредних сукоба између послодаваца и радника“, посредује, води статистику о штрајковима, провјерава узроке несрећних случајева итд. Они имају овлаштење да „у свако доба радног времена, дана или ноћи“ могу ући ради прелгеда у сва предузећа и одјељења у свом дјелокругу; могу вршити преглед и без присутних овлаштених лица, власника или управника; могу при том водити све потребне стручне особе (љекаре, хемичаре и друге); могу добити на увид све документе и књиге „уколико се ови тичу сазнања радних услова и заштите радника, а уколико то не би било противно прописима других закона“; могу и саслушати све раднике и управитеље, „старајући се да тиме на омета рад у предузећу“; могу наредити потребне измјене, дати рок, казнити власника, наредити затварање оног погона који је неадекватан. Такође, власници предузећа су добили дужност да редовно извјештавају инспектора рада о почетку и прекиду рада предузећа, о техничких промјенама, о сваком несрећном случају, о броју и узроку оболијевања те о сваком штрајку и радном спору. Према посебном захтјеву инспектора, они су дужни пружити и сљедеће обавијести: бројно стање радника, величина надница, прехрана радника, казне, отпуштања, радно вријеме, осигурање, социјална и културна питања и све промјене које се односе на услове рада. Што се контекста тиче, ова Уредба је донесена у вријеме разраде и успоставе унифицираног радничког законодавства, како под притиском радничко-синдикалних и револуционарних струјања одоздо, тако и у погледу на примјере међународне легислативе. У то вријеме донесена је и Уредба о радничкој комори (1921), а затим и Закон о заштити радника (1922) и Закон о социјалном осигурању радника (1922). Коначно, 30. децембра 1921. године, донесен је и Закон о Инспекцији рада, објављен 28. марта 1922. године.

Дана 7. септембра 1921. године донесена је Наредба којом је потврђено фактичко стање у вези са надлежностима Обласне инспекције рада у Бањалуци. Краљевина је подијељена на 21 надзорнички округ, при чему је инспектор рада у Бањалуци задржао надлежност над окрузима Бањалука и Бихаћ. Инспектори рада су 1924. године добили додатну оперативну надлежност. На основу Закона о заштити радника, министар социјалне политике 9. јула 1924. године донио је Правилник о запошљавању страних радника, којим је онемогућено слободно запошљавање недажављана без претходне дозволе инспектора рада која се издаје на основу упућене молбе. Нешто касније, донесен је детаљнији Правилник о упослењу страних радника, којим је подробније дефинисана ова проблематика. Инспектори рада су задржали ову надлежности и у деценији након великих управних реформи из 1929. године.

Дана 16. марта 1926. године Министарство социјалне политике је обртну инспекцију реорганизовало у 10 инспекцијских округа, уз 8 инспекција парних котлова и двије инспекције за пловидбу, при чему је укинута Обласна инспекција рада Тузла и припојена Обласној инспекцији рада Бањалука, што је извршено 10. априла 1926. године. Три године касније, политичке и управне промјене изазвале су и важну промјену у сфери обртне и радне инспекције. Обласне инспекције рада укинуте су са провођењем опсежних управних реформи које су наступиле након увођења Шестојануарске диктатуре краља Александра. Са укидањем округа и увођењем бановина, банови као челници ових нових управних подручја, поред разних послова опште управе, у надлежност су добили и заштиту и посредовање рада те инспекцију рада и парних котлова. Према Закону о банској управи од 7. новембра 1929. године, којим је, поред осталих, дефинисан и рад Банске управе Врбаске бановине у Бањалуци, основана су при банским управама одјељења за социјалну политику и народно здравље (као одјељења под бројем VI – тзв. „шесто“). Члан 76. тог закона гласи: „Инспектори рада и инспектори парних котлова врше као стручни референти бана на територији бановине послове по постојећим прописима и одредбама у складу са законом о унутрашњој управи.“ Тиме су инспекције рада наставиле да дјелују као реферати у оквиру нових банских управа.

Историјат фонда

Фонд је вјероватно по престанку рада ствараоца предат новооснованој Банској управи Врбаске бановине 1929. године, која је преузела све надлежности укинутог ствараоца. Фонд је стручно идентификован као такав крајем 50-их или почетком 60-их година од стране упосленика Среског архива Бањалука, приликом стварања Збирке докумената о радничком покрету, када је из фонда изузето шест предмета и сврстано у новоформирану збирку. Сам фонд је сређен и обрађен 1983. године од стране Гордане Седић, архивисте Архива Босанске Крајине, која је двије кутије материјала подијелила на 15 архивских јединица, при том израдивши сумарни инвентар. Фонд је стављен у ревизију, преуређивање и аналитичку обраду 2015. године од стране мр Владана Вуклиша, архивисте у Архиву Републике Српске. Том приликом, идентификоване су тачне године рада ствараоца као и граничне године распона грађе; грађа је преуређена у мањи број архивских јединица, њих 8; израђен је аналитички попис материјала као и стандардизован опис на нивоу фонда. Том приликом обављена је и ревизија на вишем нивоу: шест изузетих предмета враћено је из Збирке докумената о радничком покрету у оригинални фонд; изузето је и по два предмета из фондова Окружне области Бањалука и Банске управе Врбаске бановине за које је утврђено да припадају овом фонду; такође, из фонда су изузета три предмета који припадају фонду Банске управе Брбаске бановине.

Преузимање грађе

Фонд се налазио међу осталом историјском грађом, тј. грађом укинутих стваралаца, која је затечена у просторијама гдје је Архив првобитно основан 1953. године.

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Дио фонда чине расписи и инструкције виших органа који се односе на опште пословање органа управе. Значајан дио грађе настао је теренским радом Обласне инспекције рада, и односи се на конкретне податке о радништву у разним предузећима, на неправилности у раду тих предузећа у контексту заштите радничких права и њихове безбједности, укључујући и пријаве о повредама на раду. Мањи дио грађе доноси податке о радничким акцијама, синдикатима и изборима радничких повјереника, односно податке о цијенама основних животних намирница. У фонду се чува и неколико статистичких информација о шегртским школама. Већи дио фонда чине молбе за продужење дозволе рада и боравка страних радника и службеника, односно лица која раде на подручју Краљевине СХС а да при том нису њени држављани.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Године 2015. фонд је преуређен у осам архивских јединица тематског садржаја. Оне су: I – Упутства, наредбе, информације и набавке; II – Годишњи извјештаји; III – Подаци о радништву, условима рада и неправилностима; IV – Радничке акције, штрајкови и синдикати; V – Раднички повјереници; VI – Цијене намирница и наднице; VII – Извјештаји о школама; VIII – Евидентирање страних радника и службеника. У оквиру сваке архивске јединице, појединачни предмети су поредани по оригиналном дјеловодном броју.

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна без ограничења. Њено кориштење је дефинисано Законом о архивској дјелатности (СГРС 119/08) и Упутством о условима и начину коришћења јавне архивске грађе (СГРС 36/12).

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Аналитички инвентар.

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Пун

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Дигитални објект (Главни документ) подручје права

Дигитални објект (Упутница) подручје права

Дигитални објект (Умањени приказ) подручје права

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места