Војно тужилаштво Војске Републике Српске

Подручје идентификације

Врста ентитета

Званични облик назива/имена

Војно тужилаштво Војске Републике Српске

Упоредни облик(ци) назива/имена

Стандардизована форма(е) назива/имена према другим правилима.

Други облик(ци) назива/имена

Идентификатори за правна лица

Подручје описа

Датуми постојања

1992-2000

Историјат

Одлуком о оснивању, сједишту и надлежности војних судова и војних тужилаштава Предсједника Предсједништва Српске Републике БиХ број 01-7/92 од 31. маја 1992. оснивано је Више војно тужилаштво при Главном штабу војске Српске Републике Босне и Херцеговине

Мјеста

Правни статус

Функције, занимања и активности

Војно тужилаштво гони учиниоце кривичних дјела која су у надлежности војних судова, предузима одређене мјере за заштиту интереса заједнице и улаже правна средства ради заштите уставности и законитости на начин прописан законом. Војна тужилаштва су основна војна тужилаштва и Војно тужилаштво Војске Републике Српске.
У вршењу својих задатака војна тужилаштва прате и проучавају односе и појаве од интереса за остваривање функције војног тужилаштва, а нарочито оне који се односе на одбрану и безбједност земље, остваривање права војних лица и законитост рада војних органа, а на основу својих запажања дају предлоге за спречавање опасних и штетних појава и за учвршћивање законитости и морала.
Војно тужилаштво Војске Републике Српске преко министра одбране обавјештава предсједника Републике о примјењивању закона, свом раду и раду основних војних тужилаштава.
Војно тужилаштво Војске Републике Српске покреће пред Уставним судом поступак за оцјењивање уставности и законитости закона и уставности и законитости других прописа односно општих аката, ако се питање њихове уставности односно законитости постави у раду Војног тужилаштва. Против управних аката војних органа, а кад је то законом предвиђено и против управних аката других органа, организација и заједница, којима је повређен закон у корист појединца или правног лица, управни спор пред Врховним војним судом покреће војни тужилац Војске Републике Српске.

Надлежности/извори овлаштења

Унутрашња структура/генеалогија

Општи контекст

Подручје веза/односа

Подручје приступних тачака.

Занимања

Подручје контроле

Идентификатор нормативног записа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми креирања, измене или брисања

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Напомене о одржавању

  • Међумеморија

  • Извези

  • EAC